Tallinna ühistranspordi piletivalidaatoritest

Mõned kuud tagasi leidis Tallinna ühistranspordisüsteemis aset üks isegi globaalsel mastaabil kajastust leidnud muutus – tasuta sõiduõiguse kehtestamine pealinlastele. See aga tõi endaga kaasa ka teise muutuse – paberpiletite kaotamise ning validaatorite kasutuselevõtu. Paraku on validaatorite kasutamine osutunud mitmete inimeste jaoks üsna keeruliseks ettevõtmiseks.

Põhiliseks murekohaks on sõidu valideerimine – paljude jaoks jääb segaseks fakt, kuhu tuleb asetada valideerimisel kaart. Saamaks antud probleemi tausta kohta pisut selgust, tuleks meenutada kõnealuse validaatorsüsteemi arendusperioodi. Arendustiimi üheks ülesandeks oli määrata mitme disainilahenduse seast sobivaim variant validaatorile. Lõpuks otsustati kasutusele võtta ISO poolt heaks kiidetud “Universal contactless smart card reader symbol” ikoon (joonis 1).

joonis1
Joonis 1 - erinevad disainilahendused, millest kiideti heaks parempoolseim

See ei pruukinud olla aga kõige õigem samm. Esiteks seetõttu, et Eestis pole varem ametlikult kasutusel olnud eelmainitud tüüpi kaardid. See tähendab, et tegu pole empiiriliselt tavakasutajale tuttava ikooni või sümboliga, omamata mingit tähendust.

Selle probleemi oleks saanud aga lahendada, paigutades samasuguse ikooni ka ühiskaardile. Ühiskaart kannab seevastu omanäolist logo (joonis 2). Ühiskaardil asuv logo paigutati aga validaatoril hoopis LCD ekraanile. Üsna tihti võib seetõttu kohata olukordasid, kus reisija asetab ühiskaadi hoopis ekraanile, kuid mitte õigele tsoonile (joonis 3).

joonis2
Joonis 2 - kasutusel olev ühiskaart

joonis3
Joonis 3 - näide validaatori valesti kasutamisest

Seega oleks üsna mõistlik ühtlustada logod nii validaatoril kui ka Ühiskaardil. Võttes arvesse fakti, et valdav osa ühistranspordi kasutajatest omab juba hetkel kehtiva kujundusega ühiskaarte, oleks mõistlikum loobuda ISO-sümbolist validaatoril (kuna see ei ole mujal Eestis kasutusel) ning jääda ustavaks ühiskaardil asuvale logole.

See eeldaks aga ühiskaardi logo kaotamist tema praeguselt asukohalt LCD-ekraanilt. Ekraan võiks põhiliselt jääda infoedastuskanaliks ning vaikimisi kuvada vaid “viipa kaarti” teksti vms. Kuna kasutaja peab omama võimalikult selget ülevaadet seadme kasutusest, tuleks eristada kaardiviibutamistsoon võimalikult selgelt – näiteks kuvades eelmainitud tsoon kontrasteeruva taustavärviga ning sellele suunatud nooltega.

joonis4
Joonis 4 - näide korrektse kujunduslahendusega validaatorist (Iirimaa)